ജൂലൈ 1 മുതൽ ഇന്ത്യ അടക്കം ഇ യുവിന്റെ യാത്ര വിലക്ക് | ഇന്ത്യക്കുള്ള ടിക്ക്കടോക് അയർലണ്ടിൽ നിന്നും

1 Aufrufe
Published
https://india.diplo.de/in-en/vertretungen/generalkonsulat1


https://india.diplo.de/


ജൂലൈ 1 മുതൽ ഇന്ത്യ അടക്കം ഇ യുവിന്റെ യാത്ര വിലക്ക് | ഇന്ത്യക്കുള്ള ടിക്ക്കടോക് അയർലണ്ടിൽ നിന്നും | ഇന്ത്യയിലെ ജർമൻ എംബസി ജൂലൈ 31 വരെ അടച്ചു | റീഫണ്ട് നൽകാതെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഉടായിപ്പ് - pls share & like
Kategorien
Corona Virus aktuelle Videos
Kommentare deaktiviert.